Online APK

Nieuwe auto's die op benzine rijden moeten (anno 2008) vier jaar na de ingebruikname voor het eerst worden gekeurd, daarna twee keer om de twee jaar en vervolgens ieder jaar opnieuw. Nieuwe auto's die op diesel of LPG rijden moeten de eerste keer na drie jaar worden gekeurd en daarna jaarlijks. Auto's ouder dan 30 jaar hoeven slechts om de 2 jaar te worden gekeurd, auto's van voor 1960 zijn zelfs geheel vrijgesteld van de keuringsplicht. De afloopdatum van de keuringsperiode staat in het keuringsrapport.

HOE IS DE APK ONTSTAAT?

De ANWB werd op 1 juli 1883 opgericht door Edo Johannes Bergsma en Dirk ter Haar onder de naam Nederlandsche Vélocipèdisten-Bond op de Maliebaan te Utrecht. De club had toen 200 leden. Twee jaar later werd de naam veranderd in Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond, waar de afkorting ANWB vandaan komt. Sinds de vereniging formeel 'toeristenbond' heet (1905) hebben de letters ANWB geen betekenis meer.

Op 28 mei 1893 werd de eerste stap gezet naar juridische hulpverlening naar de leden door het instellen van de "Rechtsgeleerde Commissie". Tegenwoordig wordt de leden die zo'n verzekering afsluiten deze hulp via de afdeling Rechtshulp aangeboden. Deze afdeling is gespecialiseerd in het verlenen van (internationale) rechtshulp op het gebied van mobiliteit, recreatie en toerisme. Een voorbeeld van dergelijke rechthulpverlening heeft betrekking op de dienstverlening voor ANWB-leden van de Alarmjurist, een service die 24 uur per dag 7 dagen per week te raadplegen is in geval van acute behoefte aan juridisch advies in het buitenland.

De BOVAG (Bond van Auto(mobiel)handelaren en Garagehouders) werd op 6 mei 1930 in Utrecht opgericht. Het is een Nederlandse vereniging van personenauto- en truckdealers, algemene auto-, tweewieler-, caravan-, aanhangwagen-, motorenrevisie-, autoverhuur- en autowasbedrijven, verkeersopleidingen en tankstations.

Het is een brancheorganisatie, nu gevestigd in Bunnik, die dient als platform, nieuws-, voorlichtings- en informatiecentrum. Daarnaast is de BOVAG een werkgeversorganisatie die zich bezighoudt met arbeidsvoorwaardenbeleid, arbeidsvoorziening, arbeidsomstandigheden en onderwijs.

In navolging van de Britse 'Automobile Association' wilde de ANWB in 1939 een wegenwacht starten. De Tweede Wereldoorlog verhinderde echter een snelle realisatie van deze plannen. Na de oorlog pakte de ANWB het plan weer van de plank. Van de Canadese bevrijders nam de ANWB 25 Harley-Davidson Liberator motoren over. Op 15 april 1946 waren de eerste 7 wegenwachters actief. De wegenwacht was direct populair, vooral vanwege de belabberde kwaliteit van de auto's na de oorlog. In het eerste jaar werden 10.000 auto's geholpen (Nederland telde toen 30.000 auto's). Het aantal Wegenwachtmotoren groeide in 1948 al tot 70, en in 1951 werd het 250.000e lid ingeschreven.

Vanaf 1960 werd in plaats van de zijspanmotor gebruikgemaakt van een auto, in eerste instantie de Besteleend. In Delft werd het eerste Wegenwachtstation geopend, en de auto's werden voorzien van mobilofoon, zodat de Wegenwachter naar het pechgeval kon worden gestuurd door de centrale meldpost. Eind jaren zestig verschenen speciale telefooncellen langs de weg, en vanaf 1971 werden langs de snelwegen de bekende praatpalen geplaatst. In 1980 was het aantal leden al gegroeid tot 2 miljoen. De eerste vrouwelijke Wegenwachter van de ANWB trad in dienst in 1985.

De auto mag 2 maanden vóór de einddatum ter keuring aangeboden worden. Bij goedkeuring wordt de oude datum met een jaar verlengd. Wordt de auto twee maanden vóór de afloop van de huidige periode opnieuw goedgekeurd, dan geldt de nieuwe periode dus voor 14 maanden (bij een jaarlijkse keuring). De einddatum van het keuringsbewijs mag niet overschreden worden.info over dit domein